top of page
image-from-rawpixel-id-475689-jpeg.jpg

                      Privacyverklaring & beleid

                                                                              (laatst bijgewerkt op 16-11-.2023)

 


BV 3Desc, 3Design education & support center (verder genoemd “3Desc”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan 3Desc kunt toevertrouwen.

Tijdens uw contacten met 3Desc worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.

 

Alle info over welke persoonsgegevens 3Desc verwerkt en hoe 3Desc hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 1. Privacyverklaring & -beleid

 2. Persoonsgegevens in het bezit van 3Desc

 3. Verwerking van de persoonsgegevens door 3Desc

 4. Delen van de persoonsgegevens door 3Desc

 5. Uw rechten

 6. Veiligheidsbeleid van 3Desc

 7. Minderjarigen

 8. Contactgegevens

   

1. Privacy- & beleidsverklaring


Deze privacy- & beleidsverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 3Desc van u verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van 3Desc, gaat u ermee akkoord dat deze privacy- & beleidsverklaring van toepassing is op de door 3Desc verwerkte persoonsgegevens.

3Desc behoudt zich het recht voor om deze privacy- & beleidsverklaring ten allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van 3Desc terugvinden.
 

2. Persoonsgegevens in het bezit van 3Desc


Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door 3Desc verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:

Gegevens die u rechtstreeks aan 3Desc verstrekt

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;

 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;

 • Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;

 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;

 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met 3Desc, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;

 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de 3Desc producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .

 

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van 3Desc, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u 3Desc toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).
 

 

Gegevens uit andere bronnen.

 

3Desc kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van 3Desc, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op 3Desc.

 

Op de 3Desc websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door 3Desc en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. 3Desc raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

 

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan 3Desc of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan 3Desc (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

 

3. Verwerking van de persoonsgegevens door 3Desc


Persoonsgegevens worden door 3Desc voor volgende doeleinden verwerkt:

 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van onderhoudscontracten, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;

 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, … ;

 • Helpdesk

 • De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van 3Desc;

 • Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;

 • Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan 3Desc uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal 3Desc steeds voorafgaand uw toestemming vragen;

 • De naleving van de op 3Desc van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;

 • Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

   

4. Delen van de persoonsgegevens door 3Desc


3Desc kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met partnervennootschappen binnen de EU (o.a. Gravotech Marking – 3Design).

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van 3Desc wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

 

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat 3Desc uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. 3Desc zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).

 

Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

 

5. Uw rechten


U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die 3Desc van u verwerkt.

U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

 

U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de 3Desc dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.

 

Hiertoe kan u contact opnemen met 3Desc via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.

 

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be.
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)


 

6. Veiligheidsbeleid van 3Desc

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt 3Desc alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.

 

Bewaring van gegevens

3Desc zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van 3Desc met betrekking tot deze gegevens en met de missie van 3Desc om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

 

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)


3Desc verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, … van 3Desc te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.

 

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal 3Desc deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

 

8. Contactgegevens

 

3Desc BV - 3Design education & support center

Administratieve zetel

Jan Samynlaan 28

2100 Antwerpen

 

Kantoor

Lange Nieuwstraat 17, kantoor/bus 001

2000 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0794974980

info@3desc.be

Tel: (B) +32 (0) 470 94 32 33
      (NL) +31 (0) 6 131 56 596

Deze Privacy statement
Verwerkig va de persoongegevens
Persoonsgegevens inhet bezit van 3Desc
Delen van de pesoonsgegevens
uw rechten
Veiligheidsbeleid
Minderjarigen
Contactgegevens
bottom of page